Bought: Russian Leader Babushka Dolls

by hamishandkat

Left-Right: Lenin, Krushchev, Brezhnev, Gorabchev

Phnom Penh, Cambodia.

Advertisements